Beleid


Duurzame Visserij, voor nu en later

De Zee als natuurlijke voedselleverancier
Sinds jaar en dag voedt de mens zich met wat leeft in onze zeeën, als natuurlijke voedselbron. Maar hoe rijk de zee ook is aan voedsel, zonder beleid zou de natuurlijke balans al gauw verstoord raken. De zee, met name de Noordzee, heeft een kwetsbare natuur en door intensieve scheepvaart, gas- en oliewinning, recreatie, windmolenparken en visserij is goede regulering noodzakelijk. Het is daarom ook voor de Zeeuwse Visveilingen B.V. van groot belang verantwoord om te gaan met de zee en alles wat erin leeft.

Duurzame Visserij betekent ondernemen volgens een langetermijnvisie, voortdurend investeren in onderzoek en er op die manier voor zorgen dat de zee als bron van voedsel, maar ook als natuurgebied voor alle generaties die na ons komen gehandhaafd zal blijven.

Wat doet de Zeeuwse Visveilingen BV aan duurzame visserij?
• Nauw contact met alle belanghebbende instanties
• Helpen bij onderzoek naar verbetering en behoud van de visstand
• Overleg met alle partijen die toezien op het handhaven van de visquota
• Bevorderen en stimuleren van initiatieven tot verbetering van duurzame visserij
• Intern duurzaam omgaan met energie voor b.v. koelinstallaties en verlichting

Natuur en Economie
Vanzelfsprekend heeft de Zeeuwse Visveilingen BV ook een economisch belang. Een goed product vraagt om expansie van de markt, en te meer daar het besef van gezonde voeding groeit, heeft deze bedrijfstak er baat bij zich actief en binnen de voedingsmiddelenindustrie concurrerend op te stellen.

Een juiste balans te vinden tussen verantwoord natuurbeleid en deze maatschappelijke en economische belangen, is niet altijd eenvoudig. Hierbij spelen juiste rapportages, adequate onderzoeken en stringente overheidsmaatregelen een belangrijke rol.
In dit spanningsveld is het beleid van de Zeeuwse Visveilingen BV te allen tijde gericht op gezondheid, in de breedste zin van het woord. Economisch gezond, ten aanzien van de Zeeuwse vloot en de visserij in het algemeen, en gezond voor de natuur en de inwendige mens, zoals gezonde voeding, gezonde vis in een gezonde zee.

Back | Top